ALGEMENE VOORWAARDEN van “de Zomereik”:

 

Bezorgen:

 

Grotere bestellingen komen wij veelal met eigen transport bij u afleveren. U krijgt vooraf bericht over de datum van levering. Het bezorgen van goederen geschiedt altijd naast de (vracht)wagen.

Verzenden: 

Wij proberen uw bestelling, die via koerier of postnl bezorgt kunnen worden, binnen 3 werkdagen te verzenden. Eventuele schade dient u direct aan ons via e-mail of telefoon te melden.

 

Retourzending/retourrecht:

 

Als u niet tevreden bent over uw bestelling kunt u tot 7 dagen na ontvangst uw artikel(en) retour zenden. Wij stellen het op prijs als u de retourzending vooraf per e-mail aan ons meldt. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. Artikelen worden alleen teruggenomen wanneer deze in dezelfde staat verkeren als bij aflevering. Op maat gemaakte of in opdracht vervaardigde artikelen kunnen niet worden geretourneerd tenzij er sprake is van aantoonbare constructiefouten / nalatigheid van onze kant.

 

Prijzen:

 

De prijzen die op onze website staan vermeldt zijn inclusief BTW en in euro’s. De eventuele verzendkosten komen in beeld als u het gewenste artikel gaat bestellen. Boven de € 600,00 verzenden wij gratis (binnen het vasteland van Nederland).  En boven de €700,00 gratis in België. Verzendkosten voor overige landen en de Waddeneilanden zijn op aanvraag.

* Wijzigingen en type- en drukfouten op onze site/webshop zijn onder voorbehoud.

 

Betaling:

 

U kunt met iDeal en Mr. Cash alle artikelen rechtstreeks en veilig in onze webshop betalen.

In sommige gevallen is het gebruikelijk dat wij u vragen om een vooruitbetaling van uw bestelling (bv. bij maatwerk). Hiervan ontvangt u een bewijs van betaling. Ook is het mogelijk uw bestelling vooraf middels bankoverschrijving te voldoen door middel van een verkregen factuur. Tevens kunt u ervoor kiezen uw bestelling bij aflevering contant (gepast) te betalen. Helaas accepteren wij geen briefjes van € 200,00 en/of € 500,00. Onze plaatsingsmonteur beschikt niet over pin apparatuur. Betaling bij plaatsingen  dienen altijd vooraf per bank of contant voor aanvang van de plaatsing te geschieden. Bij een te late betaling of bij het nalaten van betaling zullen wij ons beroepen op ons eigendomsvoorbehoud *

 

Garantie:

 

Uw aankoopbewijs is tevens uw garantiebewijs. Aangezien wij veelal werken met natuurproducten zoals hout en natuursteen is het mogelijk dat door werking van de natuur of andere invloeden vervormingen of versnelde afbraak kan ontstaan. Hierop geven wij geen garantie.

 

Totstandkoming overeenkomst en annulering:

 

Als de Zomereik en opdrachtgever een afspraak zijn overeengekomen wordt dit vastgelegd middels een opdrachtbevestiging welke u per mail of post wordt toegezonden ter ondertekening. Deze opdracht kan, na ondertekening en retour zending, niet worden herroepen. Indien opdrachtgever een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij een schadevergoeding van 25% verschuldigd van het totaalbedrag van de overeenkomst inclusief werkzaamheden.

 

Plaatsen van hekken, poorten en overige (bouw)werken:

 

Wij streven ernaar de installatie van uw hekwerk etc. kwalitatief en perfect uit te voeren. Daartoe hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld, waardoor wij met de grootst mogelijke zorg de installatie kunnen uitvoeren. Tevens willen we met deze voorwaarden voor alle betrokken partijen eventuele onduidelijkheden wegnemen zowel voor als na de plaatsing/installatie.

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het markeren van de juiste ligplaats van leidingen en kabels. De informatie over de ligplaats kunt u verkrijgen bij de instantie KLIC, telefoonnummer 0800-0080 of via www.klic.nl . De ligging van kabels en leidingen op uw terrein is in de KLIC informatie echter niet altijd volledig aangegeven, zodat U die opgave kritisch dient te bekijken. Een klic melding kost ca. € 50,00 (onder voorbehoud van wijzigingen). Als u wenst dat wij de klic melding voor u doen dan dient u dit twee weken voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan ons te melden. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening bovenop de reeds overeengekomen kosten.

Bij de prijsstelling van offerte en opdrachtbevestiging zijn wij ervan uitgegaan dat in de grond geen puin, harde kleilagen, onstabiele grond (onlangs aangebrachte grond), wortels en/of andere obstakels zitten, die een normale voortgang van onze werkzaamheden belemmeren. Bij vertraging in de montage door obstakels (bijvoorbeeld puin, harde kleilagen, wateroverlast, onstabiele grond en wortels in de grond), zal het daaruit voortvloeiende meerwerk met U worden verrekend op basis van nacalculatie tegen een manuur tarief van € 55,00 per uur inclusief BTW per plaatsingsmonteur.Mochten wij gebruik moeten maken van een kangoo (breekhamer) dan wordt eenmalig € 50,00 kosten in rekening gebracht. Uiteraard gaan eventuele meerkosten altijd in overleg met de opdrachtgever.

 

Onvoorziene omstandigheden:

 

Mocht de plaatsing door obstakels of leidingen in de grond onmogelijk zijn dan brengen wij de gemaakte reiskosten, plaatsingskosten en de kosten voor demontage in rekening. Op maat gemaakte artikelen, zoals poorten, hekken, palen, posten, railen etc. worden wel in rekening gebracht en niet teruggenomen.

 

Overmacht:

 

Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van overmacht dan heeft De Zomereik het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van de Zomereik waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld verkeersomstandigheden, defecten aan materiaal, machines, stakingen, ziekte, verzuim van in te schakelen derden, niet tijdig leveren van toeleveranciers etc. In geen geval kan een opdrachtgever/klant een schadevergoeding eisen voor een bestelling die niet tijdig geleverd wordt. 


Werkzaamheden, die door de opdrachtgever voor en/of na aanvang van de installatie uitgevoerd dienen te worden, zijn, tenzij anders overeengekomen:

 

– Het uitzetten van de terreingrenzen, hoek- en eindpunten, de juiste richting en hoogte van de te plaatsen afrastering en de  plaats van de eventuele poorten in het hekwerk, door middel van piketten.

-Het opsnoeien c.q. rooien van struiken en/of bomen in de lijn van de afrasteringen.

-Het zorg dragen voor een obstakelvrije baan in de lijn van het hekwerk. De breedte van de vrije baan is afhankelijk van het te plaatsen hekwerk en de terreinomstandigheden en kan dientengevolge in overleg met De Zomereik worden vastgesteld. Wij adviseren als standaard een breedte van ca 1.25 meter.

– Het markeren door middel van piketten van de juiste ligplaats van kabels, waterleiding, drainage, riolering etc.

– Het openbreken, voor de installatie, van asfalt- en / of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en / of poort(en).

– Het herstellen, na de installatie, van asfalt- en / of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en / of poort(en).

– Het opruimen en afvoeren van de vrijkomende grond, sloop en / of snoeimaterialen.

– Het egaliseren en op hoogte brengen van een baan van ca. 2 meter breedte in de lijn van de te plaatsen poort en of afrastering.

– Het verwijderen van materiaal en constructie ten behoeve van het uitharden van beton. (dit mag pas na een week)

– Er voor zorgen dat er tijdens het plaatsen tenminste een persoon aanwezig is die zeggenschap heeft over uw wensen.

 

De plaats waar een bouwwerk of afrastering (inclusief fundering) geplaatst gaat worden, moet:

 

–           binnen 10 meter liggen van een beschikbare parkeergelegenheid

–           toegankelijk zijn voor een bestelbus

–           voorzien zijn van een (tijdelijke) stroomvoorziening

–           voorzien zijn van een (tijdelijke) watervoorziening

–           boven het (grond)waterpeil liggen

–           aan weerszijden toegankelijk zijn/vrij zijn van obstakels

 

Levering van artikelen en/of bouwmaterialen:

 

Vanaf het moment van levering bent u verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal.

 

Vergunning:

 

U dient ( indien nodig) zelf een vergunning aan te vragen voor het te plaatsen object.

 

Wensen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden:

 

Deze dient u voor aanvang van de plaatsing of bouw aan ons kenbaar te maken. De eventuele extra tijd (langer dan 15 minuten) die dit in beslag gaat nemen wordt apart aan u doorberekent tegen een manuur tarief van € 55,00 per uur inclusief BTW. 

  

Aansprakelijkheid gedurende de bouw en of plaatsing:

 

Tijdens onze aanwezigheid bij de bouw en of plaatsing zijn wij aansprakelijk voor diefstal of beschadiging aan/van het te plaatsen object.

Indien een bouwwerk echter tijdens onze afwezigheid ontsteld, beschadigd raakt, of er sprake is van diefstal gedurende onze afwezigheid is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

Indien een geplaatste constructie die geplaatst is in beton uit het lood raakt door toedoen van derden of verzakt door (grond)water zal het daaruit voortvloeiende meerwerk met U worden verrekend op basis van nacalculatie tegen een manuur tarief van € 55,00 per uur inclusief BTW per plaatsingsmonteur. Eventuele voorrijkosten buiten beschouwing gelaten.

 

Tot slot:

 

Daar het in veel gevallen een ontwerp betreft dat uniek is kan het soms moeilijk zijn om een precieze dag te noemen waarop het object gereed zal zijn. Een gegeven datum is dan ook een streefdatum. Het is dan ook geen garantie dat uw bestelling op die datum echt geleverd kan worden. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om de streefdatum te halen.

Aanpassingen en/of veranderingen aan meubel of bouwwerk na prijsopgave kunnen (vanzelfsprekend) van invloed zijn op de opgegeven prijs. Mochten er na aflevering buiten uw schuld toch problemen ontstaan met uw meubel of bouwwerk, dan kunt u op onze goede service vertrouwen.

 

* A. Eigendomsvoorbehoud:

1.Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de consument geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval ondernemer op de consument vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de consument in een of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is de consument niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de consument is overgegaan.
2. Indien de consument in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid A1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de consument terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Consument zal hieraan medewerking verlenen. Consument verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor consument in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.